parallax background

نتایجنتایج مسابقات قهرمانی کشور و لیگ برتر فدراسیون قایقرانی در این صفحه قرار می گیرند.


از سمت چپ بر روی آیکون "دست" کلیک کنید و با انتخاب سال مورد موردنظر به قسمت مربوطه هدایت خواهید شد.


قهرمانی کشور

لیگ برتر

1400

قهرمانی کشور

لیگ برتر

1399

قهرمانی کشور

لیگ برتر

1392

قهرمانی کشور

لیگ برتر

1391

قهرمانی کشور

لیگ برتر

1390

کانوپولو


بانوان
آقایان

قهرمانی کشور

لیگ برتر

1385