هیات رئیسه
رئیس

دکتر علیرضا سهرابیان

هیات رئیسه
دبیر فدراسیون

دکتر رضا صابونچی

هیات رئیسه
عضو هیات رئیسه

امیر دریادار دکتر حسین خانزادی

هیات رئیسه
نائب رئیس بانوان

کتایون اشرف

Khosro-Ebrahimi
نائب رئیس

دکتر خسرو ابراهیمی

هیات رئیسه
خزانه دار

محمد تقی محمدیان

هیات رئیسه
بازرس

علی رحمانیون

هیات رئیسه
عضو هیات رئیسه

دکتر احمد دنیامالی

Ali-Ghalam-Siah-2
عضو افتخاری

علی قلم سیاه

هیات رئیسه
عضو افتخاری

ناخدا غلامرضا امینی