مسئولین فدراسیون
رئیس فدراسیون

دکتر علیرضا سهرابیان

Khosro-Ebrahimi
نائب رئیس فدراسیون

دکتر خسرو ابراهیمی

مسئولین فدراسیون
نائب رئیس بانوان

کتایون اشرف

مسئولین فدراسیون
دبیر کل فدراسیون

دکتر رضا صابونچی

مسئولین فدراسیون
خزانه دار فدراسیون

محمد تقی محمدیان

مسئولین فدراسیون
بازرس و عضو هیات ریسه فدراسیون

علی رحمانیون